Taimaka wa sabon python

Taimaka wa sabonbie Python a = int (shigar ()) b = int (shigar ()) c = random.randint (a, b) buga (c) buga (random.randint (a, b)) Wannan yana aiki - kawai Bayar ba da lamba Saki shi kenan. shigo da sikandire (random.randint (int (shigar ()), int (shigar ()))))) kenan kawai) ...